ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 340 16 356 430 36 466 236 1 237 196 196 18 18 1,220 37 16 1,273
บริหารธุรกิจ 162 16 178 233 36 269 107 1 108 82 82 12 12 596 37 16 649
ปวส.การจัดการ 30 30 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 67 7 74 55 25 80 32 32 29 29 1 1 184 25 7 216
บธ.บ.การตลาด 41 41 28 28 33 33 25 25 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 54 9 63 75 11 86 42 1 43 28 28 4 4 203 12 9 224
บัญชี 116 116 142 142 72 72 67 67 5 5 402 402
ปวส.การบัญชี 32 32 2 2 34 34
บช.บ.การบัญชี 116 116 110 110 72 72 67 67 3 3 368 368
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 57 57 47 47 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 23 23 26 26 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 39 32 32 31 31 32 32 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 340 16 356 430 36 466 236 1 237 196 196 18 18 1,220 37 16 1,273