ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 39 39 32 8 40 26 26 4 1 5 150 9 159
วิทยาศาสตร์ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 4 1 5 74 9 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 16 16 18 8 26 16 16 2 2 72 8 80
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
รวมทั้งหมด 49 49 39 39 32 8 40 26 26 4 1 5 150 9 159