ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 733 666 9 675 382 15 397 206 206 1 1 134 12 146 2,122 36 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 67 9 76 71 71 33 33 1 1 274 9 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 18 18 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 4 9 13 6 6 9 9 42 9 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 6 6 1 1 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 147 147 146 146 53 53 16 16 25 25 387 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 9 9 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 16 16 10 10 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 234 234 144 144 67 67 27 27 699 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 37 37 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 11 11 1 1 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 97 97 60 60 57 57 57 12 69 389 12 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 7 9 16 87 9 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 60 60 57 57 50 3 53 302 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 139 122 122 54 15 69 33 33 25 25 373 15 388
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 10 10 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 54 15 69 33 33 14 14 231 15 246
รวมทั้งหมด 733 733 666 9 675 382 15 397 206 206 1 1 134 12 146 2,122 36 2,158