ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 836 271 1,107 815 395 1,210 564 518 1,082 522 476 998 149 123 272 2,886 1,512 271 4,669
บริหารธุรกิจ 563 200 763 495 265 760 370 329 699 307 332 639 81 77 158 1,816 1,003 200 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 164 31 195 120 60 180 100 114 214 80 120 200 14 7 21 478 301 31 810
บธ.บ.การตลาด 132 111 243 132 115 247 80 103 183 54 92 146 1 26 27 399 336 111 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 65 29 94 52 74 126 56 61 117 1 19 20 265 183 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 35 144 106 61 167 70 38 108 72 59 131 36 25 61 393 183 35 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 170 37 207 210 77 287 97 119 216 115 87 202 64 46 110 656 329 37 1,022
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 170 37 207 176 77 253 97 119 216 115 87 202 47 46 93 605 329 37 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 88 34 122 110 53 163 97 70 167 100 57 157 4 4 399 180 34 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 81 30 111 73 36 109 59 57 116 4 4 280 123 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 34 59 29 23 52 24 34 58 41 41 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 836 271 1,107 815 395 1,210 564 518 1,082 522 476 998 149 123 272 2,886 1,512 271 4,669