ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 839 114 953 702 288 990 520 260 780 425 200 625 62 62 400 284 684 2,948 1,032 114 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 99 70 70 100 100 73 73 62 62 48 48 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 160 54 214 101 52 153 100 36 136 127 86 213 678 228 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 16 16 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 53 19 72 53 52 105 56 36 92 48 61 109 312 168 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 31 29 60 23 22 45 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 16 16 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 6 3 9 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 239 100 339 235 120 355 153 119 272 113 101 214 104 124 228 844 464 100 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 64 97 24 37 61 20 20 77 37 64 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 31 108 58 32 90 56 57 113 43 33 76 13 23 36 247 145 31 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 54 26 80 45 42 87 32 34 66 34 50 84 260 152 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 36 36 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 5 68 52 20 72 38 34 72 13 13 166 59 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 5 6 2 2 1 15 16 4 15 5 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 83 32 115 93 38 131 71 30 101 18 11 29 363 111 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 52 32 84 64 38 102 47 30 77 13 11 24 243 111 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 213 14 227 154 82 236 73 51 124 68 33 101 103 63 166 611 229 14 854
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 51 11 62 47 31 78 47 8 55 64 64 309 50 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 26 20 46 21 25 46 24 16 40 198 61 259
รวมทั้งหมด 839 114 953 702 288 990 520 260 780 425 200 625 62 62 400 284 684 2,948 1,032 114 4,094