ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 367 367 382 27 409 344 38 382 409 55 464 89 89 101 7 108 1,692 127 1,819
การออกแบบ 133 133 133 27 160 106 38 144 149 55 204 23 7 30 544 127 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 33 27 60 27 38 65 29 55 84 8 7 15 132 127 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 35 54 54 42 42 58 58 4 4 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 46 46 37 37 62 62 11 11 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 65 65 70 70 63 63 13 13 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 51 45 45 44 44 46 46 9 9 195 195
ทล.บ.เซรามิก 15 15 20 20 26 26 17 17 4 4 82 82
ศิลปกรรม 84 84 88 88 75 75 95 95 28 28 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 88 88 75 75 95 95 28 28 370 370
สถาปัตยกรรม 84 84 96 96 93 93 102 102 89 89 37 37 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 21 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 367 367 382 27 409 344 38 382 409 55 464 89 89 101 7 108 1,692 127 1,819