ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 483 21 504 473 14 487 187 6 193 125 125 22 1 23 1,290 21 21 1,332
บริหารธุรกิจ 288 8 296 311 9 320 101 4 105 59 59 17 17 776 13 8 797
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 100 8 108 126 9 135 50 4 54 28 28 1 1 305 13 8 326
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 160 13 173 127 5 132 36 2 38 27 27 5 1 6 355 8 13 376
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 137 13 150 104 5 109 36 2 38 27 27 3 1 4 307 8 13 328
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 39 39 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 21 21 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 483 21 504 473 14 487 187 6 193 125 125 22 1 23 1,290 21 21 1,332