ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 134 1 135 179 179 102 102 128 128 10 2 12 553 2 1 556
พืชศาสตร์ 42 1 43 74 74 27 27 51 51 3 3 197 1 198
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 13 13 2 2 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 13 13 38 38 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 48 48 85 85 65 65 49 49 5 5 252 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 50 50 33 33 158 158
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 44 44 20 20 10 10 28 28 2 2 4 104 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 134 1 135 179 179 102 102 128 128 10 2 12 553 2 1 556