ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70 70 93 93 99 99 102 102 52 52 416 416
พืชศาสตร์ 48 48 59 59 45 45 18 18 170 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 59 59 45 45 7 7 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 40 40 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 14 14 23 23 20 20 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 3 3 13 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 14 14 13 13 14 14 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 29 29 17 17 27 27 10 10 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 16 16 23 23 5 5 60 60
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 5 5 16 16
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 11 11 9 9 7 7 4 4 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 1 1 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 70 70 93 93 99 99 102 102 52 52 416 416