ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 359 359 339 339 364 21 385 341 38 379 102 102 208 15 223 1,713 74 1,787
การออกแบบ 112 112 115 115 128 21 149 104 38 142 70 15 85 529 74 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 39 34 34 33 21 54 27 38 65 8 15 23 141 74 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 26 26 50 50 41 41 23 23 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 51 51 45 45 36 36 39 39 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 56 56 58 58 61 61 70 70 47 47 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 38 38 43 43 43 43 44 44 28 28 196 196
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 18 18 26 26 19 19 96 96
ศิลปกรรม 84 84 83 83 82 82 75 75 40 40 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 83 83 82 82 75 75 40 40 364 364
สถาปัตยกรรม 107 107 83 83 93 93 92 92 102 102 51 51 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 34 29 29 32 32 37 37 28 28 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 72 72 49 49 64 64 60 60 65 65 13 13 323 323
รวมทั้งหมด 359 359 339 339 364 21 385 341 38 379 102 102 208 15 223 1,713 74 1,787