ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 261 31 292 195 195 224 26 250 229 84 313 29 29 196 196 1,134 110 31 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 29 29 12 12 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 20 20 12 12 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 164 31 195 67 67 99 26 125 71 38 109 57 57 458 64 31 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 71 31 102 64 64 76 26 102 57 38 95 34 34 302 64 31 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 14 14 20 20 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 52 71 71 53 53 52 36 88 86 86 314 36 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 52 52 71 71 53 53 52 36 88 86 86 314 36 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 57 57 56 56 72 10 82 40 40 270 10 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 21 21 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 43 43 48 48 52 10 62 19 19 207 10 217
รวมทั้งหมด 261 31 292 195 195 224 26 250 229 84 313 29 29 196 196 1,134 110 31 1,275