ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 364 13 377 327 15 342 272 15 287 232 232 67 67 1,262 15 28 1,305
บริหารธุรกิจ 181 13 194 157 15 172 114 15 129 103 103 45 45 600 15 28 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 71 65 6 71 32 8 40 32 32 6 6 206 8 6 220
บธ.บ.การตลาด 60 60 40 40 26 26 33 33 14 14 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 13 63 52 9 61 56 7 63 38 38 9 9 205 7 22 234
บัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 16 16 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 14 14 435 435
ศิลปศาสตร์ 52 52 60 60 50 50 57 57 6 6 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 37 37 37 28 28 31 31 5 5 138 138
รวมทั้งหมด 364 13 377 327 15 342 272 15 287 232 232 67 67 1,262 15 28 1,305