ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 32 842 667 667 412 9 421 350 15 365 14 14 292 9 301 2,545 33 32 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 101 101 97 97 67 9 76 61 61 14 14 340 9 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 21 21 4 9 13 6 6 9 9 56 9 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 3 3 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 138 138 142 142 70 70 52 52 49 49 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 16 16 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 37 37 9 9 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 64 64 70 70 52 52 24 24 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 302 32 334 209 209 150 150 125 125 68 68 854 32 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 17 17 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 36 36 7 7 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 6 6 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 71 32 103 68 68 73 73 53 53 18 18 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 52 52 32 32 44 44 16 16 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 45 45 28 28 4 4 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 153 153 99 99 62 62 59 59 112 9 121 485 9 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 77 39 39 20 7 27 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 60 60 62 62 59 59 92 2 94 349 2 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 116 116 120 120 63 63 53 15 68 63 63 415 15 430
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 20 20 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37 5 5 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 59 59 63 63 53 15 68 38 38 269 15 284
รวมทั้งหมด 810 32 842 667 667 412 9 421 350 15 365 14 14 292 9 301 2,545 33 32 2,610