ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 37 93 93 100 100 103 103 110 110 443 443
พืชศาสตร์ 48 48 59 59 45 45 32 32 184 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 59 59 45 45 21 21 166 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 25 25 5 5 14 14 24 24 22 22 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 3 3 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 25 5 5 14 14 13 13 16 16 73 73
สัตวศาสตร์และประมง 29 29 18 18 27 27 40 40 114 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 5 5 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 17 17 23 23 23 23 79 79
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 12 12 23 23
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 11 11 9 9 7 7 16 16 50 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 12 12 43 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 37 37 93 93 100 100 103 103 110 110 443 443