ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 155 155 241 241 161 161 142 142 199 2 201 898 2 900
พืชศาสตร์ 44 44 59 59 46 46 32 32 58 58 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 40 40 46 46 32 32 49 49 202 202
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 68 68 96 96 72 72 59 59 70 70 365 365
ปวส.ประมง 5 5 15 15 9 9 29 29
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 24 24 14 14 60 60
วท.บ.ประมง 9 9 9 9 14 14 24 24 17 17 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 32 32 48 48 58 58 35 35 30 30 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 35 35 75 75 31 31 37 37 54 2 56 232 2 234
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 31 31 21 21 62 62
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 31 31 22 22 21 21 14 14 102 102
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 155 155 241 241 161 161 142 142 199 2 201 898 2 900