ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 975 57 1,032 782 111 893 519 118 637 510 256 766 67 67 802 593 1,395 3,655 967 168 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 131 131 88 88 68 68 98 98 67 67 74 74 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 62 62 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 176 1 177 179 179 98 16 114 99 51 150 261 154 415 813 221 1 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 19 19 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 46 46 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 53 16 69 52 51 103 103 94 197 381 161 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 51 105 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 30 30 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 1 3 3 3 3 9 12 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 312 3 315 233 99 332 169 61 230 151 116 267 199 275 474 1,064 452 102 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 5 5 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 31 64 95 23 37 60 88 37 64 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 78 30 108 56 30 86 55 57 112 55 54 109 385 141 30 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 53 26 79 45 39 84 63 82 145 318 147 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 60 5 65 51 20 71 50 32 82 161 57 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 1 5 6 3 15 18 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 120 120 91 91 83 32 115 90 38 128 89 38 127 473 108 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 35 35 26 26 32 32 28 28 29 29 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 85 65 65 51 32 83 62 38 100 60 38 98 323 108 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 236 53 289 191 12 203 101 9 110 72 51 123 179 126 305 779 186 65 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 21 21 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 2 65 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 88 88 50 9 59 46 31 77 110 8 118 450 48 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 26 20 46 45 41 86 254 61 315
รวมทั้งหมด 975 57 1,032 782 111 893 519 118 637 510 256 766 67 67 802 593 1,395 3,655 967 168 4,790