ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 132 132 152 152 123 123 10 10 25 25 442 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 115 115 145 145 101 101 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 58 86 86 54 54 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 30 30 26 26 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 29 29 21 21 80 80
สหวิทยาการ 17 17 7 7 22 22 10 10 25 25 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 7 22 22 10 10 19 19 58 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 132 132 152 152 123 123 10 10 25 25 442 442