ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 383 16 399 487 21 508 372 14 386 185 6 191 150 1 151 1,577 21 37 1,635
บริหารธุรกิจ 253 7 260 303 8 311 234 9 243 99 4 103 81 81 970 13 15 998
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 11 11 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 5 5 28 28
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 4 4 46 46
บธ.บ.การจัดการ 85 7 92 124 8 132 126 9 135 49 4 53 29 29 413 13 15 441
บธ.บ.การตลาด 50 50 61 61 48 48 24 24 15 15 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 51 51 60 60 26 26 17 17 215 215
บัญชี 113 9 122 155 13 168 103 5 108 36 2 38 30 1 31 437 8 22 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 113 9 122 134 13 147 103 5 108 36 2 38 30 1 31 416 8 22 446
ศิลปศาสตร์ 17 17 29 29 35 35 50 50 39 39 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 20 20 21 21 31 31 21 21 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 9 9 14 14 19 19 18 18 66 66
รวมทั้งหมด 383 16 399 487 21 508 372 14 386 185 6 191 150 1 151 1,577 21 37 1,635