ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 6 150 113 113 149 149 101 101 144 2 146 651 2 6 659
พืชศาสตร์ 1 2 3 34 34 66 66 25 25 57 57 183 2 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 9 5 5 12 12 15 15 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 61 61 13 13 39 39 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 2 2 1 1 4 2 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 40 40 66 66 66 66 56 56 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 11 11
ปวส.ประมง 4 4 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 53 53 51 51 33 33 152 152
วท.บ.ประมง 13 13 13 13 15 15 17 17 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 34 4 38 39 39 17 17 10 10 31 2 33 131 2 4 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 2 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 31 15 15 17 17 10 10 23 23 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 4 7 2 2 2 2 4 7 2 4 13
รวมทั้งหมด 144 6 150 113 113 149 149 101 101 144 2 146 651 2 6 659