ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 117 117 33 33 145 43 188 295 43 338
วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 7 7 57 12 69 84 12 96
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 14 14 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 12 50 38 12 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 16 16 44 24 68 128 24 152
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 16 16 7 7 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 24 61 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 10 10 44 7 51 83 7 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 10 10 5 5 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 7 46 39 7 46
รวมทั้งหมด 117 117 33 33 145 43 188 295 43 338