ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 361 13 374 325 15 340 269 15 284 232 232 45 45 1,232 15 28 1,275
บริหารธุรกิจ 180 13 193 155 15 170 113 15 128 103 103 27 27 578 15 28 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 70 70 65 6 71 31 8 39 32 32 5 5 203 8 6 217
บธ.บ.การตลาด 60 60 38 38 26 26 33 33 14 14 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 13 63 52 9 61 56 7 63 38 38 7 7 203 7 22 232
บัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
บช.บ.การบัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
ศิลปศาสตร์ 51 51 60 60 50 50 57 57 5 5 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 36 37 37 28 28 31 31 4 4 136 136
รวมทั้งหมด 361 13 374 325 15 340 269 15 284 232 232 45 45 1,232 15 28 1,275