ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 155 155 218 218 140 140 141 141 117 1 118 771 1 772
พืชศาสตร์ 9 9 56 56 46 46 32 32 26 26 169 169
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 37 37 46 46 32 32 17 17 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 27 27 89 89 51 51 59 59 37 37 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 19 19 4 4 45 45
ปวส.ประมง 5 5 13 13 6 6 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 48 48 37 37 35 35 12 12 132 132
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 24 24 15 15 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 35 35 62 62 31 31 36 36 38 1 39 202 1 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 22 22 5 5 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 27 27 22 22 20 20 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 155 155 218 218 140 140 141 141 117 1 118 771 1 772