ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 797 263 1,060 780 251 1,031 672 356 1,028 537 491 1,028 280 332 612 3,066 1,179 514 4,759
บริหารธุรกิจ 552 201 753 533 184 717 388 231 619 357 309 666 162 224 386 1,992 764 385 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 65 65 62 62 40 40 67 67 27 27 261 261
บธ.บ.การจัดการ 189 52 241 160 30 190 88 54 142 98 105 203 18 51 69 553 210 82 845
บธ.บ.การตลาด 100 81 181 129 105 234 97 98 195 79 100 179 13 54 67 418 252 186 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 25 125 83 83 64 28 92 49 70 119 18 47 65 314 145 25 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 35 133 99 29 128 99 51 150 64 34 98 83 72 155 443 157 64 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 137 36 173 163 36 199 174 74 248 84 112 196 90 98 188 648 284 72 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 137 36 173 163 36 199 174 74 248 84 112 196 89 98 187 647 284 72 1,003
ศิลปศาสตร์ 108 26 134 84 31 115 110 51 161 96 70 166 28 10 38 426 131 57 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 81 28 109 73 36 109 11 10 21 227 74 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 26 58 22 31 53 29 23 52 23 34 57 17 17 123 57 57 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 797 263 1,060 780 251 1,031 672 356 1,028 537 491 1,028 280 332 612 3,066 1,179 514 4,759