ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 133 133 152 152 122 122 10 10 11 11 428 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 116 145 145 100 100 361 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 30 30 26 26 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 86 86 53 53 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 29 29 21 21 80 80
สหวิทยาการ 17 17 7 7 22 22 10 10 11 11 67 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 7 22 22 10 10 8 8 47 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 133 133 152 152 122 122 10 10 11 11 428 428