ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 141 6 147 110 110 137 137 95 95 76 1 77 559 1 6 566
พืชศาสตร์ 1 2 3 32 32 65 65 23 23 33 33 154 2 156
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 10 10 7 7 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 60 60 13 13 24 24 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 1 1 1 1 3 2 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 40 40 55 55 62 62 38 38 195 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 44 44 48 48 25 25 132 132
วท.บ.ประมง 13 13 11 11 14 14 10 10 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 33 4 37 38 38 17 17 10 10 5 1 6 103 1 4 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 30 14 14 17 17 10 10 1 1 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 2 2 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 4 7 2 2 1 1 2 6 1 4 11
รวมทั้งหมด 141 6 147 110 110 137 137 95 95 76 1 77 559 1 6 566