ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 118 32 32 124 27 151 274 27 301
วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 7 7 51 12 63 78 12 90
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 12 49 37 12 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 16 16 37 8 45 121 8 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 37 8 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 9 9 36 7 43 75 7 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 17 9 9 1 1 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 7 42 35 7 42
รวมทั้งหมด 118 118 32 32 124 27 151 274 27 301