ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173 173 209 209 111 111 149 149 7 7 649 649
บริหารธุรกิจ 75 75 125 125 74 74 90 90 3 3 367 367
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
บช.บ.การบัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 4 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 4 17 17
รวมทั้งหมด 173 173 209 209 111 111 149 149 7 7 649 649