ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48 48 36 36 38 38 32 1 33 3 3 157 1 158
วิทยาศาสตร์ 25 25 15 15 16 16 18 1 19 1 1 75 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 25 15 15 16 16 18 1 19 1 1 75 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 23 23 21 21 22 22 14 14 2 2 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 22 22 14 14 2 2 59 59
รวมทั้งหมด 48 48 36 36 38 38 32 1 33 3 3 157 1 158