ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 767 43 810 648 648 400 9 409 274 12 286 11 11 154 2 156 2,254 23 43 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 17 117 94 94 67 9 76 50 50 11 11 322 9 17 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 34 20 20 4 9 13 6 6 9 9 56 9 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 141 141 68 68 33 33 23 23 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 8 8 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 12 12 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 26 305 200 200 147 147 87 87 27 27 740 26 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 66 26 92 67 67 73 73 42 42 10 10 258 26 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 11 11 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 56 56 58 58 80 2 82 432 2 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 15 2 17 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 65 65 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 114 117 117 62 62 46 12 58 24 24 363 12 375
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 13 13 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 46 12 58 10 10 231 12 243
รวมทั้งหมด 767 43 810 648 648 400 9 409 274 12 286 11 11 154 2 156 2,254 23 43 2,320