ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 125 125 109 109 27 27 42 42 12 12 315 315
บริหารธุรกิจ 119 119 102 102 21 21 27 27 11 11 280 280
ปวส.การจัดการ 18 18 10 10 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 9 9 3 3 19 19
บธ.บ.การจัดการ 44 44 20 20 27 27 1 1 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 50 39 39 1 1 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 44 44
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
รวมทั้งหมด 125 125 109 109 27 27 42 42 12 12 315 315