ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 764 248 1,012 752 230 982 553 307 860 521 460 981 148 233 381 2,738 1,000 478 4,216
บริหารธุรกิจ 535 189 724 511 172 683 314 196 510 349 291 640 81 156 237 1,790 643 361 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 14 14 245 245
บธ.บ.การจัดการ 158 30 188 67 38 105 97 100 197 10 27 37 332 165 30 527
บธ.บ.การตลาด 121 101 222 92 90 182 77 95 172 7 31 38 297 216 101 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 36 28 64 48 67 115 8 37 45 169 132 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 94 34 128 97 21 118 80 40 120 61 29 90 41 61 102 373 130 55 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 147 520 373 147 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 132 34 166 160 28 188 130 61 191 76 99 175 59 69 128 557 229 62 848
บช.บ.การบัญชี 132 34 166 160 28 188 130 61 191 76 99 175 59 69 128 557 229 62 848
ศิลปศาสตร์ 97 25 122 81 30 111 109 50 159 96 70 166 8 8 16 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 80 28 108 73 36 109 5 8 13 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 25 54 21 30 51 29 22 51 23 34 57 3 3 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 764 248 1,012 752 230 982 553 307 860 521 460 981 148 233 381 2,738 1,000 478 4,216