ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 915 55 970 754 104 858 503 118 621 422 230 652 66 66 403 255 658 3,063 603 159 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 96 96 66 66 55 55 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 155 1 156 173 173 92 16 108 90 51 141 118 89 207 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 14 14 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 26 26 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 52 16 68 44 51 95 37 52 89 299 119 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 20 20 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 2 6 8 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 3 301 225 94 319 165 61 226 95 92 187 97 116 213 880 269 97 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 30 64 94 12 12 74 64 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 76 25 101 54 30 84 26 36 62 17 19 36 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 52 26 78 34 37 71 47 45 92 280 108 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 59 5 64 35 19 54 15 12 27 109 36 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 5 6 3 12 15 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 81 32 113 69 37 106 32 20 52 381 89 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 6 6 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 49 32 81 41 37 78 26 20 46 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 51 275 182 10 192 98 9 107 72 50 122 101 30 131 677 89 61 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 9 9 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 48 9 57 46 30 76 62 7 69 387 46 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 26 20 46 29 22 51 230 42 272
รวมทั้งหมด 915 55 970 754 104 858 503 118 621 422 230 652 66 66 403 255 658 3,063 603 159 3,825