ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 347 13 360 313 15 328 197 2 199 232 232 12 12 1,101 2 28 1,131
บริหารธุรกิจ 171 13 184 146 15 161 91 2 93 103 103 6 6 517 2 28 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 62 6 68 23 1 24 32 32 4 4 121 1 6 128
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 1 1 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 47 13 60 49 9 58 42 1 43 38 38 1 1 177 1 22 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
บช.บ.การบัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
ศิลปศาสตร์ 49 49 58 58 49 49 57 57 1 1 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 22 22 22 22 26 26 1 1 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 31 31 129 129
รวมทั้งหมด 347 13 360 313 15 328 197 2 199 232 232 12 12 1,101 2 28 1,131