ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 767 43 810 648 648 437 9 446 321 17 338 106 106 50 50 2,329 26 43 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 17 117 94 94 67 9 76 61 61 13 13 335 9 17 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 34 20 20 4 9 13 6 6 9 9 56 9 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 19 19 2 2 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 141 141 77 77 45 45 5 5 8 8 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 43 43 5 5 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 26 305 200 200 150 150 101 101 18 18 10 10 758 26 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 66 26 92 67 67 73 73 44 44 6 6 4 4 260 26 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 37 37 9 9 6 6 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 20 20 3 3 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 68 68 61 2 63 44 44 28 28 439 2 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 3 2 5 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 44 44 28 28 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 114 117 117 75 75 53 15 68 26 26 4 4 389 15 404
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 52 15 67 26 26 4 4 257 15 272
รวมทั้งหมด 767 43 810 648 648 437 9 446 321 17 338 106 106 50 50 2,329 26 43 2,398