ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 125 125 109 109 36 36 42 42 6 6 1 1 319 319
บริหารธุรกิจ 119 119 102 102 30 30 27 27 1 1 1 1 280 280
ปวส.การจัดการ 18 18 10 10 6 6 1 1 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 9 9 3 3 19 19
บธ.บ.การจัดการ 44 44 20 20 27 27 1 1 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 50 39 39 1 1 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 44 44
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 5 5 39 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 5 5 39 39
รวมทั้งหมด 125 125 109 109 36 36 42 42 6 6 1 1 319 319