ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 118 45 45 81 81 14 14 258 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 90 18 18 74 74 14 14 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 1 1 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 5 5 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 28 28 27 27 7 7 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 27 27 7 7 62 62
รวมทั้งหมด 118 118 45 45 81 81 14 14 258 258