ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 246 24 270 175 175 212 26 238 179 72 251 103 103 50 50 965 98 24 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 33 33 24 24 8 8 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 16 16 8 8 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 8 8 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 163 24 187 66 66 95 26 121 47 29 76 15 15 6 6 392 55 24 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 24 94 63 63 73 26 99 34 29 63 3 3 5 5 248 55 24 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 9 9 13 13 12 12 1 1 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 56 56 48 48 52 36 88 46 46 33 33 274 36 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 56 56 48 48 52 36 88 46 46 33 33 274 36 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 53 53 53 53 47 7 54 18 18 3 3 218 7 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 16 16 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 39 39 45 45 27 7 34 2 2 3 3 160 7 167
รวมทั้งหมด 246 24 270 175 175 212 26 238 179 72 251 103 103 50 50 965 98 24 1,087