ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 915 55 970 754 103 857 562 172 734 455 246 701 286 152 438 173 87 260 3,145 657 158 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 97 97 66 66 55 55 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 155 1 156 173 173 132 51 183 99 53 152 67 31 98 31 32 63 657 167 1 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 24 24 10 10 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 52 16 68 44 51 95 29 28 57 14 32 46 305 127 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 31 29 60 1 2 3 32 31 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 6 6 3 3 1 3 4 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 3 301 225 93 318 178 80 258 112 105 217 58 79 137 35 37 72 906 301 96 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 30 63 93 9 9 3 3 74 63 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 76 25 101 54 30 84 26 38 64 17 14 31 4 6 10 314 88 25 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 52 26 78 45 39 84 28 30 58 24 31 55 296 126 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 59 5 64 36 19 55 13 21 34 7 7 115 45 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 5 6 2 2 1 6 7 8 8 4 14 8 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 81 32 113 71 37 108 27 14 41 12 8 20 390 91 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 5 5 2 2 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 49 32 81 43 37 80 22 14 36 10 8 18 268 91 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 51 275 182 10 192 104 9 113 76 51 127 68 28 96 40 10 50 694 98 61 853
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 48 9 57 46 30 76 47 7 54 26 26 398 46 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 26 20 46 21 21 42 14 10 24 236 51 287
รวมทั้งหมด 915 55 970 754 103 857 562 172 734 455 246 701 286 152 438 173 87 260 3,145 657 158 3,960