ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 240 22 262 175 175 209 26 235 163 49 212 75 75 28 28 890 75 22 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 32 32 24 24 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 160 22 182 66 66 94 26 120 42 10 52 12 12 5 5 379 36 22 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 22 92 63 63 73 26 99 29 10 39 2 2 4 4 241 36 22 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 35 3 3 8 8 13 13 10 10 1 1 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 56 56 48 48 42 32 74 36 36 13 13 232 32 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 56 56 48 48 42 32 74 36 36 13 13 232 32 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 47 7 54 3 3 2 2 200 7 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 27 7 34 2 2 2 2 157 7 164
รวมทั้งหมด 240 22 262 175 175 209 26 235 163 49 212 75 75 28 28 890 75 22 987