ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 767 43 810 648 648 437 9 446 280 14 294 80 80 42 42 2,254 23 43 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 17 117 94 94 67 9 76 50 50 11 11 322 9 17 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 34 20 20 4 9 13 6 6 9 9 56 9 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 141 141 77 77 35 35 5 5 7 7 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 5 5 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 26 305 200 200 150 150 87 87 15 15 9 9 740 26 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 66 26 92 67 67 73 73 42 42 6 6 4 4 258 26 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 6 6 5 5 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 68 68 61 2 63 40 40 25 25 432 2 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 3 2 5 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 40 40 25 25 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 114 117 117 75 75 47 12 59 9 9 1 1 363 12 375
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 46 12 58 9 9 1 1 231 12 243
รวมทั้งหมด 767 43 810 648 648 437 9 446 280 14 294 80 80 42 42 2,254 23 43 2,320