ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 76 85 85 98 98 100 100 11 11 4 4 374 374
พืชศาสตร์ 45 45 56 56 44 44 1 1 146 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 38 55 55 44 44 1 1 138 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 31 31 5 5 13 13 21 21 6 6 4 4 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 3 3 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 31 5 5 13 13 13 13 3 3 4 4 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 19 19 27 27 3 3 74 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 18 18 23 23 1 1 56 56
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 2 2 11 11
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 10 10 10 10 8 8 1 1 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 31 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 3 3
รวมทั้งหมด 76 76 85 85 98 98 100 100 11 11 4 4 374 374