ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 764 248 1,012 752 230 982 554 307 861 521 460 981 100 171 271 47 62 109 2,738 1,000 478 4,216
บริหารธุรกิจ 535 189 724 511 172 683 315 196 511 349 291 640 53 119 172 27 37 64 1,790 643 361 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 11 11 3 3 245 245
บธ.บ.การจัดการ 158 30 188 67 38 105 97 100 197 4 22 26 6 5 11 332 165 30 527
บธ.บ.การตลาด 121 101 222 92 90 182 77 95 172 7 16 23 15 15 297 216 101 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 36 28 64 48 67 115 8 31 39 6 6 169 132 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 94 34 128 97 21 118 80 40 120 61 29 90 23 50 73 18 11 29 373 130 55 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 147 520 373 147 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 132 34 166 160 28 188 130 61 191 76 99 175 41 44 85 18 25 43 557 229 62 848
บช.บ.การบัญชี 132 34 166 160 28 188 130 61 191 76 99 175 41 44 85 18 25 43 557 229 62 848
ศิลปศาสตร์ 97 25 122 81 30 111 109 50 159 96 70 166 6 8 14 2 2 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 80 28 108 73 36 109 3 8 11 2 2 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 25 54 21 30 51 29 22 51 23 34 57 3 3 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 764 248 1,012 752 230 982 554 307 861 521 460 981 100 171 271 47 62 109 2,738 1,000 478 4,216