ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 915 55 970 754 103 857 549 172 721 439 242 681 248 116 364 158 73 231 3,063 603 158 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 96 96 66 66 55 55 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 155 1 156 173 173 119 51 170 98 53 151 56 27 83 27 25 52 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 19 19 7 7 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 52 16 68 44 51 95 24 27 51 13 25 38 299 119 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 18 29 47 1 2 3 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 6 6 2 2 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 3 301 225 93 318 178 80 258 100 101 201 51 58 109 28 30 58 880 269 96 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 30 63 93 9 9 3 3 74 63 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 76 25 101 54 30 84 26 36 62 13 13 26 4 6 10 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 52 26 78 34 37 71 28 21 49 19 24 43 280 108 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 59 5 64 35 19 54 10 12 22 5 5 109 36 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 5 6 2 2 1 6 7 6 6 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 81 32 113 69 37 106 22 12 34 10 8 18 381 89 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 4 4 2 2 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 49 32 81 41 37 78 18 12 30 8 8 16 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 51 275 182 10 192 104 9 113 76 51 127 53 19 72 38 10 48 677 89 61 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 48 9 57 46 30 76 38 7 45 24 24 387 46 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 26 20 46 15 12 27 14 10 24 230 42 272
รวมทั้งหมด 915 55 970 754 103 857 549 172 721 439 242 681 248 116 364 158 73 231 3,063 603 158 3,824