ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 370 15 385 440 21 461 196 1 197 182 1 183 15 15 1 1 1,204 2 36 1,242
บริหารธุรกิจ 250 6 256 295 8 303 106 106 97 97 8 8 1 1 757 14 771
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 3 3 1 1 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 1 1 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 121 8 129 58 58 49 49 3 3 231 8 239
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 20 20 24 24 3 3 1 1 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 6 142 136 6 142
บัญชี 106 9 115 121 13 134 55 1 56 35 1 36 6 6 323 2 22 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 106 9 115 102 13 115 55 1 56 35 1 36 6 6 304 2 22 328
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 370 15 385 440 21 461 196 1 197 182 1 183 15 15 1 1 1,204 2 36 1,242