ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 337 13 350 284 15 299 189 2 191 164 164 6 6 980 2 28 1,010
บริหารธุรกิจ 164 13 177 118 15 133 87 2 89 78 78 3 3 450 2 28 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 36 6 42 21 1 22 8 8 1 1 66 1 6 73
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 44 13 57 47 9 56 41 1 42 37 37 1 1 170 1 22 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
บช.บ.การบัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
ศิลปศาสตร์ 48 48 58 58 49 49 15 15 1 1 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 22 22 22 22 14 14 1 1 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 1 1 99 99
รวมทั้งหมด 337 13 350 284 15 299 189 2 191 164 164 6 6 980 2 28 1,010