ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 66 66 83 83 96 96 99 99 18 18 362 362
พืชศาสตร์ 43 43 55 55 44 44 2 2 144 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 36 36 55 55 44 44 1 1 136 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 13 13 21 21 10 10 72 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 3 3 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 13 13 13 13 7 7 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 19 19 27 27 3 3 74 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 18 18 23 23 1 1 56 56
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 2 2 11 11
อุตสาหกรรมเกษตร 5 5 10 10 9 9 7 7 3 3 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 8 8 9 9 7 7 29 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 66 66 83 83 96 96 99 99 18 18 362 362