ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 120 120 99 99 27 27 42 42 12 12 300 300
บริหารธุรกิจ 114 114 92 92 21 21 27 27 11 11 265 265
ปวส.การจัดการ 18 18 8 8 7 7 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 2 2 3 3 12 12
บธ.บ.การจัดการ 43 43 20 20 27 27 1 1 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 39 39 1 1 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
รวมทั้งหมด 120 120 99 99 27 27 42 42 12 12 300 300