ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 114 114 44 44 74 74 6 6 3 3 241 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 89 89 18 18 74 74 6 6 187 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 10 10 26 26 4 4 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 2 2 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 26 26 3 3 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 26 26 3 3 54 54
รวมทั้งหมด 114 114 44 44 74 74 6 6 3 3 241 241