ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 711 220 931 732 221 953 545 299 844 518 457 975 146 227 373 2,652 983 441 4,076
บริหารธุรกิจ 486 168 654 492 166 658 308 190 498 347 288 635 79 153 232 1,712 631 334 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 48 54 54 38 38 65 65 14 14 219 219
บธ.บ.การจัดการ 157 28 185 65 35 100 97 100 197 9 26 35 328 161 28 517
บธ.บ.การตลาด 118 100 218 92 88 180 77 94 171 7 30 37 294 212 100 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 75 36 27 63 48 66 114 8 37 45 167 130 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 80 27 107 88 18 106 77 40 117 60 28 88 40 60 100 345 128 45 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 358 133 491 358 133 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 130 31 161 159 25 184 129 60 189 76 99 175 59 66 125 553 225 56 834
บช.บ.การบัญชี 130 31 161 159 25 184 129 60 189 76 99 175 59 66 125 553 225 56 834
ศิลปศาสตร์ 95 21 116 81 30 111 108 49 157 95 70 165 8 8 16 387 127 51 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 80 27 107 72 36 108 5 8 13 217 71 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 21 50 21 30 51 28 22 50 23 34 57 3 3 104 56 51 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 711 220 931 732 221 953 545 299 844 518 457 975 146 227 373 2,652 983 441 4,076