ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 870 52 922 689 94 783 494 115 609 416 228 644 66 66 375 251 626 2,910 594 146 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 122 86 86 66 66 92 92 66 66 54 54 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 14 14 33 33 35 35 45 45 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 24 24 28 28 26 26 2 2 1 1 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 144 1 145 168 168 91 16 107 89 51 140 104 88 192 596 155 1 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 19 19 16 16 28 28 25 25 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 98 98 52 16 68 43 51 94 35 52 87 291 119 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 25 20 20 23 23 18 18 20 20 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 2 5 7 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 287 3 290 172 92 264 161 60 221 95 92 187 89 114 203 804 266 95 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 30 18 62 80 9 9 57 62 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 72 25 97 54 30 84 26 36 62 16 19 35 301 85 25 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 80 80 49 25 74 34 37 71 45 45 90 266 107 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 58 5 63 35 19 54 15 11 26 108 35 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 5 6 3 11 14 4 11 8 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 108 108 87 87 80 30 110 69 37 106 31 20 51 375 87 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 29 24 24 32 32 28 28 6 6 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 79 63 63 48 30 78 41 37 78 25 20 45 256 87 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 209 48 257 176 2 178 96 9 105 71 48 119 97 29 126 649 86 50 785
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 48 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 137 79 79 47 9 56 46 29 75 61 7 68 370 45 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 57 63 63 49 49 25 19 44 29 21 50 223 40 263
รวมทั้งหมด 870 52 922 689 94 783 494 115 609 416 228 644 66 66 375 251 626 2,910 594 146 3,650